LAGEREHUUR

 

Postadres

Postbus 17213
2502 CE Den Haag
Bezoekadres

Stevinstraat 185

2587 EE Den Haag

Telefoon
070 - 7534125
Email peter@stevens-partners.nl

 

MichelWettsteinFotografie Team

 

CONTACT OPNEMEN

Bel mij terug

Klik op de knop en vul het formulier in. Hier kunt u uw voorkeursdatum en voorkeurstijd invullen. Wij proberen dan terug te bellen u op het moment dat u het beste uitkomt.

Contact opnemen

Klik op de knop en vul het contactformulier in. U kunt ons ook bellen op 070 - 7534960 of mailen naar peter@stevens-partners.nl.

Vraag, suggestie of klacht?

Klik op de knop en vul het formulier in met uw vraag, suggestie of klacht. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

ROUTE & ADRES

LAGEREHUUR

Bezoekadres

Stevinstraat 185

2587 EE Den Haag


BEREKEN ROUTE

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden staan hieronder vermeld. Wilt u ze liever downloaden? Klik dan hiernaast op de knop ‘Download’.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAGEREHUUR

De besloten vennootschap Stevens & De Wild Adviseurs Bedrijfshuurrecht, h.o.d.n. Lagerehuur, hierna te noemen, “Lagerehuur”, is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58176934.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Lagerehuur ten behoeve van haar opdrachtgevers verricht.

Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Lagerehuur leidt, dan is de aansprakelijkheid van Lagerehuur beperkt tot het bedrag van de uitkering, waarop de door Lagerehuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft. Een afschrift van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ten kantore van Lagerehuur ter inzage.

Indien het resultaat van de werkzaamheden leidt tot een huurprijsverhoging, is Lagerehuur niet aansprakelijk voor het nadeel dat daardoor voor de opdrachtgever ontstaat.

Indien de opdrachtgever de mogelijkheid om een besparing (een lagere huurprijs, huurkorting, bijdrage in verbouwingskosten, al dan niet in combinatie enz. enz.) te realiseren afwijst c.q. onbenut laat, waaronder ook valt de omstandigheid dat de opdrachtgever besluit om de samenwerking met Lagerehuur te beëindigen,  en de (mogelijke) besparing groter is dan 5 % van de geldende huurprijs, dan heeft Lagerehuur het recht de opdracht te beëindigen. De opdrachtgever is dan gehouden een honorarium te betalen gelijk aan de situatie waarin de besparing wel was gerealiseerd, waarbij Lagerehuur gehouden is om haar stelling dat de huurprijs neerwaarts had kunnen worden bijgesteld te onderbouwen middels een verklaring van een door haar in te schakelen deskundige.
 

 


Het honorarium wordt in rekening gebracht op de datum waarop de nieuwe huurprijs gaat gelden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het honorarium is ook in volle omvang verschuldigd wanneer tussentijds de huurovereenkomst wordt beëindigd, het gehuurde wordt verlaten, de onderneming wordt verkocht enz. enz.

Indien opdrachtgever heeft gekozen voor een betaling in termijnen, doch de betalingsregeling niet, of niet correct nakomt, dan vervalt de regeling van rechtswege, waarna het restant van de betalingsregeling ineens opeisbaar is. 

Lagerehuur heeft het recht om de opdracht te beëindigen indien Lagerehuur tot de conclusie komt dat er geen redelijke kans op succes is, of als de kosten die gemaakt moeten worden naar de mening van Lagerehuur niet in verhouding staan tot de mogelijk te realiseren besparing. Alsdan is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd. 

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Lagerehuur is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Lagerehuur voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Lagerehuur declareert, behoudens de startfee van € 250,- exclusief btw , volgens het “no cure-no pay” principe. Het is bekend dat het “no cure-no pay” principe een onzeker karakter heeft. In sommige gevallen wordt er in kort tijdsbestek een aanzienlijk honorarium gerekend, in sommige gevallen wordt na een gerechtelijke procedure een beperkt honorarium door Lagerehuur gerekend. Opdrachtgever en Lagerehuur zijn zich hiervan bewust. In alle gevallen wordt evenwel gedeclareerd volgens de gemaakte “no cure-no pay” afspraak.