wiensbroodmeneet

Wiens brood men eet wiens hand men vult…

Een belangrijke vraag in de onderhandelingen met de verhuurder is wie als deskundige kan optreden. De wet verlangt dat partijen hun best doen om gezamenlijk een deskundige te benoemen. Deze deskundige zal een rapport opmaken en de rechter zal dit rapport vrijwel altijd volgen. Het gezamenlijk inschakelen van een deskundige zou ertoe moeten leiden dat de procedure daarna niet meer gestart behoeft te worden, omdat de uitkomst vaak al vaststaat.

Nu huurder en verhuurder zich bewust zijn van het belang van de uitkomst van het deskundigenrapport, zullen zij beiden hun best doen om een deskundige naar voren te schuiven waarvan zij denken, liever nog weten, dat deze een voor hun gunstig rapport maakt.

Belangrijk om te weten is dat een deskundige een gekleurd rapport kan maken, zonder dat hij of zij daartoe mediae handelt in strijd met de regels. De opdracht van een deskundige is het zoeken van een aantal referenties. Nu het eerder regel dan uitzondering is dat de deskundige uit de poule van vergelijkbare winkels een ruime keuze heeft, is de invloed van de deskundige enorm. De verschillen in referenties kunnen namelijk ontzettend groot zijn. Verschillen in uitkomsten van 50% zijn absoluut niet vreemd.

Dit alles leidt ertoe dat partijen het vaak niet eens worden over de te benoemen deskundige. Wij als Lagerehuur.nl zullen ons altijd met hand en tand verzetten tegen de benoeming van bepaalde deskundigen. Te vaak is het voorgekomen dat de bijzondere relatie tussen de deskundige en de verhuurder heeft geleid tot een rapport dat wel erg naar de hand van de verhuurder is toegeschreven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Als partijen er niet in slagen om tot overeenstemming te komen, dan kunnen partijen de rechter vragen om een deskundige aan te wijzen. Als Lagerehuur.nl dit verzoek aan de rechter doet, vragen wij de rechter ook om bepaalde deskundigen in ieder geval niet te benoemen. Het is uiteindelijk aan de rechter om dan de knoop door te hakken. Alhoewel partijen niet de garantie hebben dat een deskundige 100% onafhankelijk kan rapporteren is die kans wel heel groot.

Er lopen op dit moment een aantal zaken, waarin deze problematiek aan de orde is. Zodra wij meer inzicht krijgen in de wijze waarop de rechters hier mee omgaan, zullen wij hier melding van maken op www.lagerehuur.nl.